Ukraine war affected students

We express our full solidarity with the Ukrainian people, and do not give up hope that this war will soon end.

Informations for students affected by the Ukraine war

Below you will find various information from the different departments that you may find interesting and helpful.

 • Students who have financial or study organization problems due to the current situation in Ukraine and the sanctions against Russia can contact our social counseling at any time. We will look at your case and investigate solutions together.
 • Those students affected can receive a financial support of 1,000 euros from a fund provided by the state of Berlin to help them take up their studies in Berlin, if they do not have the financial resources of their own. This "Ukraine fund" can now be applied for in person at the Studierendenwerk in the Social Counseling Office. Appointments can be made here.
 • It is also planned that as of June 1, refugee Ukrainian students with the residence title § 24 AufenthG can apply for financial support under BAföG.
 • In individual need, there are various funds that can be applied for on a one-time basis, such as the Solidarity Fund of the UdK Berlin.  The funds are subject to different conditions. In a consultation with the social counseling service, we will check whether your situation qualifies for a financial grant wich best suits your specific circumstances.
 • If you need psychological or psychotherapeutic support throughout this stressful situation, you will always find someone ready to listen at our psychotherapeutic advisory.
 • Refugee children can be admitted to the daycare centers of the studierendenWERK Berlin. For this, parents must apply for a daycare voucher

 • If you would like to take admission to a study program or have questions about the admission requirements, you can get the most up-to-date information from the student advisory service or the international office of the respective university.
 • In addition, the German Academic Exchange Service (DAAD) has established a National Contact Point Ukraine with an overview of different assistance offers in the academic area. The platform offers comprehensive information and assistance for Ukrainian students and researchers. The information are available in German, English and Ukrainian.
 • The Federal Ministry of Education and Research has set up a website for refugees from Ukraine with information on school, training, studies, work, as well as recognition of foreign professional qualifications in German, English and Ukrainian: Information for refugees from Ukraine – BMBF.
 • Information from the German Rector's Conference (HRK) on university admission, study preparation and financial support is compiled here.
 • You will also find important information on entry, residence status and assistance offers as well as on the online application for a residence permit at the website berlin.de/ukraine/en/

StudierendenWERK Berlin continues to provide services and offers for all students, regardless of their ethnic and/or social origin, religion, gender, skin color, nationality or physical, mental or emotional limitations.

Пропозиції для студентів, які постраждали від війни в Україні

Ми висловлюємо свою повну солідарність з українським народом і не полишаємо надії, що ця війна скоро закінчиться.

Нижче ви знайдете інформацію з різних областей, яка може стати цікавою та корисною.

 • Зараховані студенти, які мають фінансові проблеми чи проблеми з організацією навчання через поточну ситуацію в Україні або санкції проти Росії, можуть у будь-який час звернутися до нашого відділу Sozialberatung та отримати консультацію. Ми розглянемо ваш випадок та разом знайдемо рішення.
 • Також існують фонди, до яких можна звернутися за допомогою в надзвичайній ситуації, наприклад, фонд солідарності UdK Berlin. Заявка подається одноразово. Фінансування залежить від різних факторів. Під час зустрічі зі службою Sozialberatung буде перевірено, чи відповідає ваша ситуація критеріям, необхідним для отримання фінансової субсидії, та яка допомога підходить у вашій ситуації.
 • Якщо вам потрібна психологічна або психотерапевтична підтримка, ви завжди можете звернутися за консультацією до відділу Psychotherapeutische Beratung.
 • Діти-біженці можуть бути прийняті до центрів денного догляду StudierendenWERK Berlin. Для цього потрібно подати заявку на ваучер на дитсадок.

 • Якщо ви бажаєте розпочати навчання або маєте запитання щодо вимог до вступу, ви можете отримати найновішу інформацію в предметній консультаційній службі або в міжнародному офісі відповідного університету.
 • Окрім того, Німецька служба академічних обмінів (DAAD) створила Національний академічний контактний центр для України з оглядом різноманітних пропозицій допомоги в академічному світі. Платформа пропонує обширну інформацію та підтримку українським студентам та дослідникам. Інформація доступна німецькою, англійською та українською мовами.

 • Федеральне міністерство освіти і науки створило веб-сайт для біженців з України з інформацією про школу, навчання, роботу та визнання іноземних професійних кваліфікацій німецькою, англійською та українською мовами: Інформація для біженців з України - BMBF
 • Тут зібрано інформацію від Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK) про вступ до університету, підготовку до навчання та фінансову підтримку.
 • Важливу інформацію про в'їзд, статус проживання та пропозиції допомоги, а також онлайн-заявку на дозвіл на проживання ви можете знайти на веб-сайті https://www.berlin.de/ukraine/ankommen/.

StudierendenWERK Berlin продовжує надавати свої послуги для всіх студентів, незалежно від їх етнічного та/або соціального походження, релігії, статі, кольору шкіри, національності чи фізичних, психічних або емоційних обмежень.

Предложения для студентов, пострадавших от войны в Украине

Мы выражаем свою полную солидарность с украинским народом и надеемся, что эта война скоро закончится.

Ниже вы найдете информацию из разных областей, которая может стать интересной и полезной.

 • Зачисленные студенты, имеющие финансовые проблемы или проблемы с организацией обучения из-за текущей ситуации в Украине или санкций против России, могут в любое время обратиться в наш отдел Sozialberatung и получить консультацию. Мы рассмотрим ваш случай и найдем решение.
 • Также существуют фонды, в которые можно обратиться за помощью в чрезвычайной ситуации, например, фонд солидарности UdK Berlin. Заявка подается единоразово. Финансирование зависит от разных факторов. Во время встречи со службой Sozialberatung будет проверено, соответствует ли ваша ситуация критериям, необходимым для получения финансовой субсидии, и какая помощь подходит в вашей ситуации.
 • Если вам необходима психологическая или психотерапевтическая помощь, вы всегда можете обратиться за консультацией в отдел Psychotherapeutische Beratung.
 • Дети-беженцы могут быть приняты в центры дневного ухода StudierendenWERK Berlin. Для этого нужно подать заявку на ваучер на детсад.

 • Если вы хотите поступить на учебу или у вас есть вопросы о правилах приема, вы можете получить самую свежую информацию в службе академического консультирования или в международном офисе соответствующего университета
 • Кроме того, Немецкая служба академических обменов (DAAD) создала Национальный академический контактный центр для Украины с обзором различных предложений о помощи в академическом мире. Платформа предлагает обширную информацию и поддержку украинским студентам и исследователям. Информация доступна на немецком, английском и украинском языках.

 • Федеральное министерство образования и науки создало веб-сайт для беженцев из Украины с информацией о школе, обучении, работе и признании иностранных профессиональных квалификаций на немецком, английском и украинском языках: Информация для беженцев из Украины - BMBF.
 • Здесь собрана информация от Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK) о поступлении в университет, подготовке к обучению и финансовой поддержке.
 • Важную информацию о въезде, статусе проживания и предложениях помощи, а также онлайн-заявку на вид на жительство вы можете найти на веб-сайте https://www.berlin.de/ukraine/ankommen/.

StudierendenWERK Berlin продолжает предоставлять свои услуги всем студентам, независимо от их этнического и/или социального происхождения, религии, пола, цвета кожи, национальности или физических, психических или эмоциональных ограничений.